AXS TECHNIEK

Privacy statement

Inleiding
AXS Techniek B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. AXS Techniek B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. AXS Techniek B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft AXS Techniek B.V. u (de gedetacheerde werknemer, de interne medewerker, de zelfstandig ondernemer, de bezoeker van onze website en onze zakelijke relaties) inzicht hoe AXS Techniek B.V. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.


Wie zijn wij
AXS Techniek B.V., gevestigd aan de Kralingseweg 233-1, 3062 CE te Rotterdam is gespecialiseerd in het werven en selecteren van technisch uitvoerend, technisch commercieel en technisch leidinggevend personeel. Dit geldt voor het hoofdkantoor maar ook voor eventuele vestigingen van AXS Techniek B.V. Ook AXS Freelance B.V., gespecialiseerd als bemiddelaar tussen opdrachtgever en ZZP’er valt onder dit privacy statement. Hierna worden AXS Techniek B.V. en AXS Freelance B.V. tezamen aangeduid als “AXS”.

AXS is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

AXS schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. AXS blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt AXS contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.Cookies
AXS maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

Als u AXS toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AXS rust;
Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AXS of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. AXS kan uw gegevens gebruiken voor onderstaande doeleinden:

Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
Om u op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van AXS en van derden.
Om gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
Om u te benaderen voor werk gerelateerde aanbiedingen.
Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
Om ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
Het voldoen aan re-integratieverplichtingen.
Het verlenen van toegang tot de besloten web-omgeving van AXS.
Voor het onderhouden van een zakelijke relatie.
Voor de gebruikmaking van de dienstverlening van AXS.
Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
AXS kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van AXS, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan zoals BSN, pasfoto en nationaliteit
Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
Of u in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
Indien voor een bepaalde functie bijzondere eisen worden gesteld op het punt van de medische geschiktheid, kan AXS zich in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten informeren over uw medische geschiktheid voor de functie. Het resultaat van die keuring wordt door de bedrijfsarts slechts aan AXS verstrekt (en dus door AXS verwerkt), nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het AXS toegestaan om in de administratie op te nemen dat een VOG is afgegeven. Mocht een VOG niet worden afgegeven, dan zal AXS daarover niets in de administratie opnemen.

U hoeft geen gegevens over uw gezondheid te verstrekken aan AXS, indien die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar u solliciteert. U bent echter wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan u weet of moet begrijpen dat deze u ongeschikt maken voor de functie.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Op het moment dat u met AXS een arbeidsovereenkomst aangaat, en gedurende de looptijd van uw arbeidsovereenkomst (en enige tijd nadien), zal AXS – naast de hiervoor opgesomde persoonsgegevens – de volgende persoonsgegevens opnemen in haar administratie:

Gegevens in het kader van een pre-employment screening (indien van toepassing)
Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
Bankrekeningnummer
Indien van belang: een A1-verklaring, inclusief nummer en geldigheidsduur
Indien AXS nog niet/niet meer beschikt over een kopie van uw identiteitsbewijs, dan neemt AXS – op het moment dat zij een arbeidsovereenkomst met u aangaat – (opnieuw) een kopie daarvan op in haar administratie. Dit betekent dus ook dat AXS de op het identiteitsbewijs vermelde gegevens van u verwerkt, zoals BSN, pasfoto en nationaliteit. Het voorgaande geldt ook voor een eventuele verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing).
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, zoals klachten, waarschuwingen, persoonlijke werkaantekeningen van leidinggevenden, vakantieaanspraken, correspondentie over het functioneren, loonstroken, jaaropgaven, een loonheffingsverklaring en een arbeidsovereenkomst
Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
In afwijking van het voorgaande, geldt voor de zelfstandig ondernemer (zzp’er) dat AXS de volgende gegevens in de administratie mag opnemen:

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
Of u in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
Bankrekeningnummer
Inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
BTW-nummer


Zakelijke relatie

Van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties van AXS verwerken we de volgende persoonsgegevens:

(Zakelijke) NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Functie
Gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)
AXS bewaart de persoonsgegevens van zakelijke relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zij houdt zich hierbij dan ook aan de geldende wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, voor zover dit noodzakelijk is en voldaan wordt aan één van de in dit privacy statement opgenomen doeleinden en verwerkingsgrondslagen.Derden
AXS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van AXS, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens AXS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming en slechts voor zover dit noodzakelijk is voor en verenigbaar is met de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens aan AXS heeft verstrekt.

Deze doelen staan in dit privacy statement opgenomen bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. AXS houdt altijd rekening met uw belangen. AXS deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van u die u aan AXS heeft verstrekt, behalve (1) met uw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacyreglement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. AXS heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. AXS zal hiertoe pas overgaan, nadat zij daarvoor een grondslag heeft en dit in overeenstemming is met een van de doelen, zoals genoemd in dit privacy statement.

Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgevers

Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat AXS uw persoonsgegevens verstrekt aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij u geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. AXS zal geen andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende:

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
Geboortedatum, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) kan AXS ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken:

Of u in het bezit bent van een rijbewijs.
Dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan u is afgegeven. Indien er geen VOG is afgegeven, zal AXS daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.
Dat uit uw ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat u geen strafrechtelijk verleden hebt. Indien u op uw eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zal AXS daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.
Indien een medische keuring vereist is: of u (op basis van de medische keuring) geschikt bent voor de functie.
Op het moment dat u aan het werk gaat bij een opdrachtgever van AXS, dan kan AXS (naast de hiervoor benoemde gegevens, de volgende gegevens van u aan de opdrachtgever verstrekken:

Adresgegevens
Burgerservicenummer (BSN) – niet in het geval van een zzp’er
Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur
Indien van toepassing: Kopie van een geldig(e) verblijfs- of tewerkstellingsvergunning en/of identiteitsbewijs, indien u geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland – niet in het geval van een zzp’er


Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens en/of verwijderen gegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, indien dat recht aan u toekomt op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij aan uw bovenstaande verzoek gehoor hebben gegeven, stellen wij u hiervan op de hoogte. Indien AXS wettelijk verplicht is bepaalde persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze op uw verzoek niet wijzigen en/of verwijderen.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn, indien u op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving in uw recht staat.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Dataportabiliteit

Indien de verwerking door ons geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens aan u is toegekend, heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en heeft u het recht om die gegevens over te dragen.

Bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, vanwege uw specifieke situatie, in gevallen zoals bepaald in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Klacht

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Datalek

U heeft het recht onverwijld geïnformeerd te worden door ons, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, tenzij AXS hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk en zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Die termijn bedraagt twee maanden, indien wij heel veel verzoeken ontvangen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om extra kopieën verzoekt.

Contactgegevens uitvoeren voorgaande rechten

Voor de uitvoering van uw bovenstaande rechten, kunt u ons op bereiken via info@axstechniek.nl, dan wel per brief [Kralingseweg 233-1, 3062 CE Rotterdam].Functionaris gegevensbescherming
AXS heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris kunnen worden opgevraagd bij AXS.Beveiliging
AXS doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is AXS met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

AXS zal nadat u toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens maximaal drie jaar te bewaren. Indien een kopie van uw identiteitsbewijs is gemaakt bij uw inschrijving, dan bewaart AXS dit afschrift, totdat dit niet meer noodzakelijk is.

Op het moment dat u aan AXS mededeelt dat u niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert AXS direct al uw persoonsgegevens uit haar systeem.

Als er tussen u en AXS een arbeidsovereenkomst (of andersoortige betrekking) tot stand is gekomen en deze is geëindigd, zal AXS uw persoonsgegevens niet langer dan drie jaar bewaren, tenzij er op AXS een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Een langere (wettelijke) bewaarplicht geldt voor AXS (in elk geval) in de volgende situaties:

Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is.
Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie, geldt dat AXS deze gedurende 7 jaar bewaart. Deze termijn vangt aan, aan het einde van het boekjaar waarin de administratie ‘actuele waarde’ heeft, en dus niet per definitie vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst.
De hieronder opgesomde gegevens zal AXS tot vijf jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd:
Formulier loonheffingen dat u heeft ingevuld.
Kopie identiteitsbewijs.
Verklaringen en beschikkingen die AXS van u heeft ontvangen.
Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres met postcode, woonplaats, en ingeval u niet in Nederland woont, het woonland en de woonregio.
Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

Indien er gedurende uw dienstverband – bij langdurige ziekte – een re-integratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende uw dienstverband weer is gesloten, bewaart AXS dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door AXS worden opgenomen in uw personeelsdossier.

Administratieve gegevens over uw ziekteverzuim (zoals gegevens voor de loondoorbetalingsverplichting, datum van de ziekmelding, de duur van het verzuim en de datum van herstel), worden in principe maximaal twee jaar bewaard nadat de arbeidsrelatie is beëindigd. De gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Indien AXS eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), worden de gegevens die noodzakelijk zijn voor het eigenrisicodragen (in overstemming met de geldende wet- en regelgeving) maximaal vijf jaar bewaard.

Indien AXS eigenrisicodrager is voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), worden de betreffende gegevens voor de duur van het WGA-traject (dus maximaal tien jaar) bewaard.Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door AXS, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via info@axstechniek.nl dan wel per brief [Kralingseweg 233-1, 3062 CE Rotterdam]Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij AXS.Wijzigingen
AXS behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig dit privacy statement door te nemen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen AXS en een betrokkene.Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.